DEFINICJE

 1. Serwis - serwis ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.trenerzy.net, którego właścicielem jest Rafał Bodziony, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Bodziony Kingweb z siedzibą w Krakowie (31-228) przy ul Nad Sudołem 14/51.

 2. Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie serwisem.

 3. Użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu.

 4. Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowana w serwisie, oferująca usługi prowadzonej działalności.

 5. Login - nazwa ogłoszeniodawcy wybrana w trakcie rejestracji w serwisie.

 6. Ogłoszenie – wpis (wizytówka trenera) w Serwisie dotyczący usług trenerów związanych ze sportem i rekreacją.

 7. Konto - miejsce w serwisie przyporządkowane danemu ogłoszeniodawcy, w którym może on zarządzać swoimi wizytówkami.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.

 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu serwisu. W razie ich wystąpienia administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.

 3. Osobiste i majątkowe prawa autorskie do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują serwisowi Trenerzy.net.

 4. Udostępnianie, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie inne niż do celów korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, bądź wykorzystanie informacji do użytku własnego lub związanego z jakąkolwiek działalnością komercyjną - jest zabronione. Wszystkie przekazane przez firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania, oraz wykorzystania w celach innych niż informacyjne na własny użytek bez uprzedniej zgody Administratora.

REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Rejestracja w serwisie oznacza pełną akceptację i zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Rejestracja w serwisie jest darmowa.

 3. Jeden ogłoszeniodawca może zarejestrować tylko jedno konto. W przypadku wykrycia kilku kont tego samego ogłoszeniodawcy, wszystkie konta wraz z dodanymi ogłoszeniami mogą zostać usunięte.

 4. W nazwie loginu mogą znajdować się jedynie małe litery „ od a do z” bez polskich znaków, a także cyfry, podkreślenie i myślnik. Pełną odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ponosi ogłoszeniodawca w szczególności Serwis nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z przyjęcia oferty zawartej w treści ogłoszenia. Wszelkie dane kontaktowe są podawane przez ogłoszeniodawcę na jego odpowiedzialność.

 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta dotyczące publikacji wizytówki firmy, nie kontroluje treści umieszczonych wizytówek, w tym prawdziwości danych.

 6. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do uzupełnienia informacji wymaganych w profilu zgodnie
  z prawdą.

 7. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do aktualizowania treści ogłoszeń i danych kontaktowych.

 8. Zarejestrowani ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji systemowych o zmianach w serwisie i jego regulaminie oraz innych wiadomości
  od administratora.

 9. W związku z realizacją postanowień Regulaminu zarejestrowani ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na przesyłanie drogą mailową materiałów reklamowych i wykorzystywanie ich danych do celów statystycznych.

DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. W treściach wizytówek firm, ogłoszeń bądź komentarzy nie można zamieszczać treści zabronionych przez prawo powszechnie obowiązujące, zwłaszcza wulgarnych, pornograficznych i obraźliwych, w szczególności wzywających do nienawiści i dyskryminacji na tle rasowym/religijnym oraz odnoszących się do ideologii totalitarnych, takich jak na przykład faszyzm, nazizm; oraz merytorycznie nienależących do danego działu /spam/ związku z tym ogłoszenie o innej treści może być usunięte.

 2. Ogłoszenie należy pisać zgodnie z zasadami języka polskiego, z użyciem polskich znaków i bez nagminnego używania wielkich liter.

 3. Ogłoszenie może być zmienione bądź usunięte przez użytkownika w każdej chwili.

 4. Administracja serwisu maja prawo korekty wprowadzanych informacji w celu odpowiedniego dopasowania ich do formatu bazy.

 5. Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia wizytówki w przypadku naruszenia regulaminu. Decyzje Administracji serwisu są ostateczne.

 6. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z Administratorem Serwisu

 7. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w serwisie, w tym w szczególności za elementy chronione prawami autorskimi, obrazki lub linki oraz chronione znaki towarowe, logo, nazwy własne itp.

 8. Zabrania się jakichkolwiek działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Serwisu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Serwisu trenerzy.net zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

 9. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 10. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści Serwisu Trenerzy.net bez zgody Administratora.

WYRÓŻNIANIE OGŁOSZEŃ

 1. Wyróżnianie ogłoszeń jest płatne. Ogłoszeniodawca może wyróżnić ogłoszenie w serwisie.

 2. Wyróżnione ogłoszenia na liście ogłoszeń są wyżej od ogłoszeń niewyróżnionych, a także w boksie „polecane” wyświetlając się w rotacji na stronie głównej.

 3. Wyróżnianie ogłoszeń nie zwalnia ogłoszeniodawcy z konieczności przestrzegania regulaminu.

USUWANIE KONT I OGŁOSZEŃ

 1. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem bądź łamiących polskie prawo.

 2. Ogłoszeniodawca, którego ogłoszenie jest niezgodne z regulaminem zostanie wezwany do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu w terminie 7 dni po których upłynięciu ogłoszenie zostanie trwale usunięte z serwisu.

 3. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń na prośbę ogłoszeniodawców.

 4. Edycja lub usunięcie ogłoszenia bądź konta możliwa jest wyłącznie na prośbę wysłaną z adresu mailowego, na jaki konto ogłoszeniodawcy jest zarejestrowane.

 5. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników łamiących regulamin.

DODAWANIE OPINII

 1. Zarejestrowani ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na wystawianie im opinii.

 2. Użytkownicy mogą dodawać opinie o ogłoszeniodawcach bez konieczności rejestracji w serwisie.

 3. Opinie mogą dodawać wyłącznie osoby, które korzystały z usług danego ogłoszeniodawcy.

 4. Użytkownik może dodać kilka opinii o jednym ogłoszeniodawcy.

 5. Użytkownik oświadcza, iż treść opinii jest zgodna z prawdą.

 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść wystawianej opinii.

 7. Użytkownicy dodający opinie są zobowiązani do podania aktywnego adresu mailowego.

 8. Każdy użytkownik może zaraportować niezgodność opinii z regulaminem.

 9. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości wyświetlania i dodawania opinii ogłoszeniom, na kontach których znajdują się opinie dodane z adresu IP ogłoszeniodawcy lub z wykorzystaniem innych danych wskazujących na samodzielne działania ogłoszeniodawcy.

 10. Adres mailowy podany przez użytkownika nie będzie nigdzie wyświetlany, służy on wyłącznie do celów aktywacji opinii i ewentualnego kontaktu administratora.

 11. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, które nie zostały dodane przez osoby korzystające z usług danego ogłoszeniodawcy, a także opinii, których treść jest niezgodna z polskim prawem lub zasadami dobrej kultury.

 12. Ogłoszeniodawcy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.

 13. Administracja serwisu może usunąć opinię wyłącznie w przypadku, kiedy taki nakaz wynika z orzeczenia sądu lub jeśli jej treść jest niezgodna z niniejszym regulaminem.

 14. Ogłoszeniodawcy nie mają uprawnień do edytowania ani usuwania wybranych opinii.

 15. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii, co do których zachodzi podejrzenie, że są niezgodne z prawdą lub są działaniem użytkowników konkurencyjnych.

PŁATNOŚCI

 1. Opłaty wnoszone powinny być na następujący numer konta:
  RAFAŁ BODZIONY KINGWEB
  UL. NAD SUDOŁEM 14/51
  31-228 KRAKÓW
  nr. konta: 78 1020 2906 0000 1302 0256 2833 PKOBP
  Prosimy wpisać nazwę (tytuł) ogłoszenia w tytule przelewu.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane
  za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do braku rozpatrzenia reklamacji, jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości regulaminu bądź przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. Obowiązuje najnowsza wersja regulaminu. Ostatnia zmiana: 04.01.2014.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie.

 3. Za łamanie niniejszego regulaminu uważa się również próby jego obejścia.